HRtop100 - Kees de Rijke - KNL

Kees de Rijke

Directeur HR bij de Koninklijke Landmacht

Kees de Rijke is Directeur HR bij de Koninklijke Landmacht. Wat wij op 14 oktober 2021 met hem bespraken? U hoort het hier in de podcast!

Wie bent u en waar werkt u? 

Hallo allemaal. Mijn naam is Kees de Rijke, brigadegeneraal bij de Koninklijke Landmacht (KL). Ik ben in 1961 geboren te Amersfoort. Na een periode als dienstplichtig officier voltooide ik in 1988 mijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Sinds die tijd heb ik diverse commandantenfuncties bij verschillende eenheden van de KL vervult. Ik ben twee keer uitgezonden; in 1995 als VN-waarnemer naar Bosnië en in 2008 als commandant van de Nederlandse gevechtseenheid in Afghanistan. 

In 2009 maakte ik, in de rang van kolonel, voor het eerst kennis met het functiegebied personeel in de functie van hoofd personeelsmanagement. Sinds 2017 ben ik werkzaam in Utrecht binnen de staf van de Koninklijke Landmacht als directeur P&O.  

Welke (HR) thema’s hebben uw interesse en waarom? 

Defensie gaat veranderen. Als we naar het verleden, heden en de toekomst kijken zien we onzekere ontwikkelingen in (onder anderen) de internationale veiligheidssituatie. De Defensievisie 2035 concludeert dat Defensie met de huidige inrichting en staat van de organisatie onvoldoende en niet op de juiste manier is toegerust voor veranderende dreigingen. Er moeten keuzes worden gemaakt die zorgen voor meer aanpassingsvermogen, snelheid en gevechtskracht. Een visie op de krijgsmacht van de toekomst is niet compleet zonder een visie op de menskracht die nodig is en hoe de krijgsmacht daarin kan voorzien. 

Door tekorten aan menskracht heeft Defensie een urgent probleem om structureel te kunnen blijven beschermen wat ons dierbaar is. Het tekort aan personeel heeft namelijk direct invloed op de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Niet in de laatste plaats vraagt de onderbezetting ook veel van het zittend personeel. Met de toenemende onvoorspelbaarheid neemt de behoefte aan een flexibel samengestelde, snel op- en afschaalbare en inzetbare krijgsmacht verder toe. Daarvoor moet Defensie nu en in de toekomst kunnen beschikken over voldoende, professioneel en inzetbaar personeel. 

De Koninklijke Landmacht bevindt zich midden in de transitie van P&O naar HR. Het nieuwe HR-model moet met meer mogelijkheden voor maatwerk en differentiatie onze mensen faciliteren in hun ontwikkeling naar een professioneel medewerker. Leidinggevenden worden zo ook in staat gesteld om structureel beter te kunnen sturen op deze professionele workforce van de krijgsmacht. Het HR-model bevat met het oog daarop een nieuw beloningsmodel en een ‘HR-gereedschapskist’ met daarin een schat aan instrumenten om deze workforce beter te kunnen sturen en faciliteren. 

Mandaten en bevoegdheden komen zo veel mogelijk bij onze leidinggevenden op de lagere niveaus te liggen, investeren we in technologisch hoogwaardige systemen om onze bedrijfsvoering verder te automatiseren en bieden we meer tools waardoor onze medewerkers zelf eigenaarschap kunnen nemen over hun ontwikkeling en loopbaan. De KL wil een inclusieve organisatie zijn waarbij eenieder dezelfde kansen moet kunnen krijgen en er geen sprake is van uitsluiting op basis van wie of wat je bent. De kracht zit in de diversiteit van het team, wat voor ons belangrijker is dan het individu. 

Al met al een enorme (cultuur-) verandering met diverse uitdagingen, waar ik en mijn mensen met veel passie en toewijding dagelijks hard aan werken om Defensie in het algemeen, en de Koninklijke Landmacht in het bijzonder, ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever te laten zijn.